Vì mình cũng là vì mọi người

(Arttimes) - Khi bình thường, con người chung sống với cộng đồng, đi lại nơi này nơi kia vì nhiều lý do, tiếp xúc người này người nọ, cũng là chuyện bình thường. Nhưng dịch bệnh đã xóa đi, dù tạm thời, sự bình thường đó.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin