#
Đời sống người Mnông ở Tây Nguyên qua 'Chúng tôi ăn rừng'

Đời sống người Mnông ở Tây Nguyên qua 'Chúng tôi ăn rừng'

Tác phẩm của nhà dân tộc học Georges Condominas cho biết tường tận về đời sống người Mnông ở Việt Nam những năm giữa thế kỷ 20.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin