Bốn bài học chữ L từ Singapore và Malaysia

Các nước Đông Nam Á nói chung, hai nước Singapore và Malaysia là những quốc gia đều liên quan đến biển, ý thức được vai trò và sức mạnh của biển cả trong giao thương, phát triển kinh tế trí thức, quân sự, an ninh phòng thủ. Một tầm nhìn hướng tới biến, một chiến lược phát triển hàng hải, khai thác nguồn lợi của biển, liên kết với các nước lớn ở Đông Á và Thái Bình Dương là cách ứng xử khôn ngoan của các nước này.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin