"Lộ" chất lượng nghiên cứu khoa học ở Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN tổ chức thực hiện nhiều đề tài, nhiệm vụ khoa học nhưng việc chấp hành các quy chế, quy định không đầy đủ. Quy trình thực hiện nhiều đề tài, nhiệm vụ không đúng.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin