Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 do Đảng bộ Khối các cơ quan Trung tổ chức

Thực hiện Kế hoạch số 154-KH/ĐUK ngày 29/01/2024 về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam ban hành Kế hoạch về việc “Phát động tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 do Đảng bộ Khối các cơ quan Trung tổ chức”. Cuộc thi do Đảng ủy Khối chủ trì, tổ chức thực hiện.

Để Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đề nghị các đảng ủy, chi bộ trực thuộc triển khai một số nội dung sau:

1. Triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp về việc phát động tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 do Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức và Thể lệ Cuộc thi ban hành kèm theo; bám sát nội dung, tiến độ để chỉ đạo, phát động và tổ chức tham dự Cuộc thi tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

2. Tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội; làm nổi bật những điểm mới của Cuộc thi năm 2024; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các đơn vị sự nghiệp tích cực hưởng ứng dự thi; chủ động lan tỏa các tác phẩm dự thi có chất lượng tốt tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị và trong toàn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

3. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Liên hiệp tổ chức thu nhận, thẩm định, đánh giá ban đầu các tác phẩm dự thi của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các tổ chức đảng trực thuộc theo Thể lệ Cuộc thi và tổng hợp danh sách, các tác phẩm dự thi gửi về Văn phòng Đảng ủy Liên hiệp trước ngày 10/5/2024.

Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp đề nghị các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Liên hiệp triển khai nghiêm túc, sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả Cuộc thi. Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp xác định đây là một tiêu chí để làm căn cứ đánh giá chất lượng tổ chức đảng cuối năm 2024.

PV

Tin liên quan

Tin mới nhất