Hà Nội: Kết luận về việc xử lý, khắc phục tồn tại ở Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo số 508/TB-VP Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng về cuộc họp xử lý, khắc phục các tồn tại hạn chế, đảm bảo công tác vận hành cho Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội tại Thông báo số 03/TB ngày 26 tháng 10 năm 2020 và UBND Thành phố tại văn bản số 5148/UBND-ĐT ngày 27/10/2020. Ngày 29/10/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng – Tổ trưởng Tổ công tác Thành phố theo Quyết định số 4828/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 đã chủ trì cuộc họp để khắc phục các tồn tại hạn chế, đảm bảo công tác vận hành cho Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội (Ban quản lý dự án), Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội... Sau khi nghe UBND huyện Sóc Sơn báo cáo (Báo cáo số 699/BC-UBND ngày 28/10/2020), ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng kết luận, chỉ đạo như sau:

Về công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng

Căn cứ các quy định của pháp luật và của Thành phố, UBND huyện Sóc Sơn chịu trách nhiệm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân, trong đó có chính sách thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng. Ban Quản lý dự án (chủ đầu tư Dự án) chịu trách nhiệm chi trả tiền theo đúng phương án đã được UBND huyện Sóc Sơn phê duyệt theo quy định và theo thẩm quyền.

Hà Nội: Kết luận về việc xử lý, khắc phục tồn tại ở Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn - 1 Ảnh: Hà nội mới

Yêu cầu Ban Quản lý dự án và UBND huyện khẩn trương chi trả tiền đối với các phương án đã có quyết định phê duyệt, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án.

Đối với các trường hợp đã được Thanh tra Thành phố kết luận tại Kết luận số 1052/KL-TTTP-P3 ngày 17/3/2020, UBND huyện Sóc Sơn thực hiện phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư như sau: Các trường hợp đã có kết luận rõ của Thanh tra Thành phố về việc cấp giấy chứng nhận sai quy định: UBND huyện Sóc Sơn thu hồi các giấy chứng nhận đã cấp sai, đồng thời phê duyệt phương án bồi thường đất ở theo đúng hạn mức quy định của pháp luật về đất đai.

Các trường hợp chưa đủ cơ sở để Thanh tra Thành phố ra kết luận (do UBND huyện Sóc Sơn không cung cấp được hồ sơ cấp giấy chứng nhận trước đây): Giao UBND huyện Sóc Sơn rà soát và xử lý theo hướng:

Nếu đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận (với diện tích đất ở vượt hạn mức) theo đúng quy định của pháp luật thì thực hiện bồi thường theo đúng diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận.

Nếu không đủ điều kiện, UBND huyện phê duyệt phương án theo hạn mức đất ở quy định; Trường hợp các hộ vẫn có kiến nghị, đề nghị được bồi thường theo đúng diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận, UBND huyện Sóc Sơn phê duyệt phương án theo giấy chứng nhận đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý các sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đối với các trường hợp đã chuyển nhượng hết phần diện tích đất ở trên giấy chứng nhận đã cấp, hiện đang ăn ở trên diện tích đất vườn ao liền kề còn lại: UBND huyện Sóc Sơn thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo đúng loại đất thu hồi và chính sách đã được UBND Thành phố chấp thuận tại Văn bản số 2819/UBND-GPMB ngày 05/7/2019, đồng thời xét bố trí tái định cư cho các hộ theo quy định.

Đối với những thửa đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản không nằm trong cùng thửa đất ở, cho phép UBND huyện Sóc Sơn ngoài việc bồi thường theo giá đất nông nghiệp, được áp dụng chính sách hỗ trợ khác tối đa không vượt quá mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định của UBND Thành phố.

Đối với các trường hợp được giao đất tái định cư theo quy định tại các khu tái định cư của Dự án nhưng có số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất không đủ để nộp tiền sử dụng đất theo phương án tái định cư đã được phê duyệt: cho phép UBND huyện Sóc Sơn phê duyệt hỗ trợ bổ sung số tiền chênh lệch còn thiếu để đảm bảo các hộ đủ tiền mua đất tái định cư.

Đối với việc bồi thường, hỗ trợ về tài sản, công trình trên đất

UBND huyện Sóc thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 3489/UBND-GPMB ngày 29/7/2020.

Đối với các tài sản, công trình xây dựng không có đơn giá trong quyết định của UBND Thành phố, UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo phòng Quản lý đô thị huyện thẩm định giá trị dự toán công trình làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; trường hợp có vướng mắc, báo cáo Sở Xây dựng để được hướng dẫn.

Về chính sách hỗ trợ tạm cư đối với các trường hợp nhận tiền để tự lo tái định cư: Thống nhất ý kiến đề xuất các Sở, ngành, đơn vị dự họp, cho phép UBND huyện Sóc Sơn thực hiện chính sách hỗ trợ tạm cư trong thời gian 06 tháng để các hộ xây dựng nhà ở mới do phải di chuyển chỗ ở.

Về vướng mắc đối với các phương án còn lại trên mặt bằng thi công ô 1.1, 1.2. UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương thực hiện theo Thông báo số 505/TB-VP ngày 28/10/2020 của Văn phòng UBND Thành phố.

Về khắc phục các tồn tại hạn chế, đảm bảo công tác vận hành cho Khu Liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn

Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ UBND Thành phố giao tại Văn bản số 5148/UBND-ĐT ngày 27/10/2020; trong đó chỉ rõ các nhiệm vụ cần ưu tiên thực hiện ngay, rõ thời gian hoàn thành và những việc có lộ trình trước mắt, lâu dài, đơn vị chủ trì, đơn vị chịu trách nhiệm phối hợp; báo cáo Tổ công tác Thành phố trước 31/10/2020 để chỉ đạo thực hiện.

Văn phòng UBND Thành phố thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Tổ trưởng Tổ công tác Thành phố để các đơn vị liên quan biết, thực hiện.

Theo Tổ quốc None

Tin liên quan

Tin mới nhất