Cao Minh Đạt: "Tôi đã ở tuổi trung niên, đi xuống là quy luật tất yếu"

Trong chương trình Chuyện Đời Chuyện Nghề, diễn viên Cao Minh Đạt vừa có những chia sẻ về đạo đức nghề nghiệp của một người nghệ sĩ.

Minh Minh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Xây dựng cơ quan báo chí văn hoá và văn hoá của người làm báo

Xây dựng cơ quan báo chí văn hoá và văn hoá của người làm báo

Báo chí là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hoá. Toàn bộ hoạt động của báo chí, truyền thông tác động trực tiếp đến sự nghiệp cách mạng trên các lĩnh vực của đất nước, là chủ thể phản ánh đời sống xã hội; khơi nguồn, phổ cập những điều tốt đẹp, đồng thời đấu tranh chống cái xấu. Trong hoạt động báo chí, yếu tố nhân văn là tiêu