Hội nghị Văn hóa toàn quốc: Tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa dân tộc

24/11/2021 19:58

Theo dõi trên

(Arttimes) - Ngày 24/11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 600 đại biểu từ các bộ, ngành, các văn nghệ sĩ và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội trong cả nước và được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành.

Đây là một hội nghị rất quan trọng nhằm tổng kết những thành tựu đã đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trên lĩnh vực xây dựng, phát triển văn hóa, con người trong thời gian qua, nhất là qua 35 năm đổi mới và đề ra những định hướng, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

tong-bi-thu-1637749557.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn những đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn thể cán bộ, đảng viên và đặc biệt là của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, của các lực lượng tham gia trên mặt trận văn hóa trong thời gian vừa qua.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền văn hóa đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp cứu quốc và kiến quốc. Tuy nhiên, văn hoá chưa được quan tâm một cách đầy đủ tương xứng với kinh tế và chính trị; chưa thật sự trở thành nguồn lực, động lực nội sinh của sự phát triển bền vững đất nước. Vai trò của văn hoá trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm, còn có chiều hướng nặng về chức năng giải trí.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phát triển văn hóa là một trong những vấn đề trọng tâm, một nội dung nổi bật trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đây là lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa, từ chủ đề Đại hội đến các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược.

Tổng Bí thư chỉ rõ 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, Hội nghị nghiêm túc lĩnh hội và tiếp thu triệt để những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, coi đây là phương châm hành động xuyên suốt của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đặc biệt là quan điểm quyết tâm, khát vọng chấn hưng, phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt truyên truyền triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo sức mạnh tổng hợp, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

d101771f5f63943dcd72-1637722289.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu trình bày tham luận, ý kiến tâm huyết về vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, những thành tựu to lớn cũng như những hạn chế, yếu kém, những vấn đề còn tồn tại phải giải quyết, nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót và giải pháp khắc phục. Đây sẽ là cơ sở để lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp để xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Phát biểu bế mạc phiên buổi chiều của Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh nếu mất văn hóa thì phải mất nhiều thế hệ để khắc phục, thậm chí là sụp đổ. Cần kiên trì chấn hưng văn hóa và phải bắt đầu từ giáo dục. Phó Thủ tướng mong muốn các cấp, ngành hãy bằng những hành động cụ thể chú trọng hơn nữa đến văn hóa. Phải dành cho văn hóa nhiều thời gian, phải lắng nghe ý kiến của những người nghiên cứu về văn hóa và những nhà hoạt động văn hóa có kinh nghiệm trước khi đưa ra các quyết định của mình, cho dù các quyết định ấy không liên quan trực tiếp đến lĩnh vực văn hóa bởi văn hóa có trong mọi lĩnh vực của đời sống và nằm trong mọi quyết định của các cấp lãnh đạo.

Nguyễn Chi
Bạn đang đọc bài viết "Hội nghị Văn hóa toàn quốc: Tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa dân tộc" tại chuyên mục TIN TỨC. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0969.989 247hoặc gửi về địa chỉ email (thoibaovhnt@gmail.com).  

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin