Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu 75 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu 75 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Thiết thực Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/05/1890 - 19/05/2023), hướng tới Kỷ niệm 75 năm thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam nay là Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (25/07/1948 - 25/07/2023), Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức cuộc thi kiến thức Tìm hiểu 75 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam: Dấu ấn chặng đường 75 năm (1948 - 2023)

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam: Dấu ấn chặng đường 75 năm (1948 - 2023)

Cách đây 75 năm, tại Chiến khu Việt Bắc, sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ hai, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 25 đến 27/7/1948, Hội nghị Văn nghệ toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức với 80 đại biểu trí thức văn nghệ sĩ cả nước tham dự. Hội nghị quyết định thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam, tiền thân của Liên hiệp các Hội V

Từ Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam đến Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Từ Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam đến Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Sau ngày thống nhất, đất nước sớm đối mặt những vấn nạn và thách thức mới. Miền Bắc kiệt quệ vì hao tổn sức người sức của sau hàng chục năm chiến tranh, lại gánh chịu thêm những tác động tiêu cực của mô hình sản xuất nông nghiệp hợp tác hóa và nền công thương quốc doanh. Miền Nam bất an vì những lệnh tập trung cải tạo viên chức, quân nhân chế độ cũ, vì việc cải tạo kinh

Hội Văn hóa Việt Nam (1948 - 1950) và Hội Văn nghệ Việt Nam (1948 - 1957)

Hội Văn hóa Việt Nam (1948 - 1950) và Hội Văn nghệ Việt Nam (1948 - 1957)

Dù chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nỗ lực tạo ra một tổ chức tập hợp các giới hoạt động văn hóa, trí thức, song Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra chỉ trong một ngày (24.11.1946) tại Hà Nội cũng chỉ kịp thành lập một Ủy ban Văn hóa toàn quốc. Sau đó, chiến tranh lan rộng, các lực lượng văn nghệ sĩ, trí thức từ Hà Nội tản cư về nhiều hướng: vào Khu 5, Khu 4, K