Hợp nhất văn phòng đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND cấp tỉnh: Nhiệm vụ, quyền hạn thế nào?

Ngày 28/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 63 tỉnh, TP để lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng (VP) đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND cấp tỉnh.

Tổng Thư ký Quốc hội (QH), Chủ nhiệm VP QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc xây dựng Nghị quyết nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng về đổi mới tổ chức, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động của QH; về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cụ thể hóa các quy định của Luật Tổ chức QH.

Việc thành lập VP chung trên cơ sở hợp nhất văn phòng đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND cấp tỉnh cần kế thừa và phát triển những mặt tích cực, ưu điểm của các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của VP trước đây, khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay đồng thời không làm gián đoạn công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của các đoàn ĐBQH, HĐND, UBND cấp tỉnh; vừa phải đảm bảo cho hoạt động phục vụ chung, vừa phải đảm bảo thực hiện chức năng riêng của đoàn ĐBQH và HĐND.

Hợp nhất văn phòng đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND cấp tỉnh: Nhiệm vụ, quyền hạn thế nào? - 1 Một phiên họp Quốc hội.

Qua thảo luận tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ thống nhất cao với việc sớm ban hành Nghị quyết về thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của VP đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh; cơ bản nhất trí với nhiều nội dung của dự thảo Nghị quyết đồng thời đề nghị rà soát một số nội dung cụ thể để đảm bảo kết cấu chặt chẽ, thống nhất.

Nhiều ý kiến thống nhất phương án VP đoàn ĐBQH và HĐND có 3 phòng là Phòng Công tác QH, Phòng Công tác HĐND, Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, ngoài 3 phòng trên thì nên có phòng về công tác thông tin, dân nguyện để gắn với chức năng của cơ quan dân cử.

Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ biên chế VP đoàn ĐBQH và HĐND, đảm bảo cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng nhiệm vụ và không vượt quá số lượng biên chế của VP trước khi sáp nhập, hợp nhất.

Theo Báo pháp luật

None

Tin liên quan

Tin mới nhất