Chủ tịch UBND huyện Tam Nông (Phú Thọ) thông báo giải quyết vụ việc của chủ thầu Phai ngoài Đồng Hạ sau nhiều lần khiếu nại

(VHNT) – Ngày 26/8/2020, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ban hành Thông báo số 96/TB-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của bà Đỗ Thị Thu Hiền liên quan đến việc sử dụng đất nuôi trồng thủy sản tại Phai ngoài Đồng Hạ, xã Quang Húc.

Theo Thông báo số 96/TB-UBND, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông, ông Quách Hải Lý thụ lý 2 nội dung khiếu nại của bà Hiền: 1) Khiếu nại Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND xã Quang Húc về việc giải quyết đơn khiếu nại (của bà Hiền) liên quan đến việc không thực hiện gia hạn hợp đồng giao thầu số 17/HĐGT ngày 14/10/2015 giữa UBND xã Quang Húc với bà, và 2) Không thực hiện miễn trừ nghĩa vụ thanh toán trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND huyện Tam Nông (Phú Thọ) thông báo giải quyết vụ việc của chủ thầu Phai ngoài Đồng Hạ sau nhiều lần khiếu nại - 1

Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Tam Nông Quách Hải Lý đối với khiếu nại của bà Đỗ Thị Thu Hiền

Trước đó, ngày 10/8/2020, bà Đỗ Thị Thu Hiền đã có đơn khiếu nại về việc Chủ tịch UBND huyện Tam Nông không thực hiện thụ lý giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật, sau rất nhiều văn bản chuyển đơn của cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện. Cụ thể, theo đơn:

Ngày 29/06/2020, sau một khoảng thời gian dài, liên tục hơn 05 năm ký kết, thực hiện hợp đồng giao thầu Phai ngoài Đồng Hạ với UBND xã Quang Húc, được trực tiếp sinh sống, làm việc với cơ quan chính quyền, nhân dân tại địa phương, xuất phát từ thực tế đối với toàn bộ nội dung sự việc của mình, bà Hiền nhận thấy có rất nhiều vấn đề bất hợp lý và cần phải được xem xét, giải quyết và làm sáng tỏ các nội dung liên quan theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, bà Hiền đã tập hợp toàn bộ các văn bản, giấy tờ phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng giao thầu Phai ngoài Đồng Hạ với UBND xã Quang Húc, soạn thảo văn bản, hồ sơ, gửi đơn thư đến các cấp lãnh đạo, chính quyền UBND xã Quang Húc, UBND huyện Tam Nông và UBND tỉnh Phú Thọ, để đề nghị xem xét, giải quyết hợp tình, hợp lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 09/07/2020, Thường trực HĐND huyện Tam Nông, phát hành Công văn số 26/TTHĐND v/v chuyển đơn của bà Đỗ Thị Thu Hiền, Khu 2 xã Quang Húc, trích một số nội dung công văn, như sau: “Theo quy định của pháp luật, nội dung đơn của bà Đỗ Thị Thu Hiền thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Quang Húc. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chuyển đơn của bà Đỗ Thị Thu Hiền đến UBND xã Quang Húc xem xét, giải quyết trả lời công dân, báo cáo kết quả giải quyết đến Thường trực Hội đồng nhân dân huyện theo quy định”;

Ngày 09/07/2020, UBND xã Quang Húc, phát hành Công văn số 199/UBND V/v mời làm việc xác minh nội dung trong đơn khiếu nại;

Ngày 10/07/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ, phát hành Công văn số 177-CV/BNCTU v/v chuyển đơn của công dân, trích một số nội dung công văn, như sau: “Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, Ban Nội chính tỉnh ủy Phú Thọ chuyển đơn của công dân đến Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông để chỉ đạo xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật; trả lời người có đơn và thông báo kết quả giải quyết đến Ban Nội chính tỉnh ủy để báo cáo cấp có thẩm quyền”;

Ngày 13/07/2020, Chủ tịch UBND xã Quang Húc, phát hành Thông báo số 42/TB-UBND ngày 13/07/2020 về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại, trích một số nội dung trong thông báo, như sau: “Thời hiệu khiếu nại đã hết (quá 90 ngày mà không thuộc diện không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác)”;

Đáng chú ý, ngày 17/07/2020, Ban Tiếp công dân, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ, phát hành Công văn số 285/BTCD-XLĐ V/v xử lý đơn, trích một số nội dung công văn, như sau: “Theo quy định của Luật Đất đai: Việc đấu thầu đất công ích được thực hiện theo nguyên tắc dân sự; trường hợp có vướng mắc tranh chấp thì hai bên chủ động trao đổi, thỏa thuận giải quyết; nếu không đồng ý thì có quyền khởi kiện tại cơ quan tòa án”;

Ngày 17/07/2020, Chủ tịch UBND xã Quang Húc, phát hành Quyết định số 99/QĐ-UBND của về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Thu Hiền (lần đầu), trích một số nội dung quyết định, như sau: “Giữ nguyên nội dung công văn số 168/UBND-DC ngày 17/06/2020 của UBND xã Quang Húc về việc trả lời đơn của bà Đỗ Thị Thu Hiền, khu 2 xã Quang Húc”;

Ngày 20/07/2020, Người sử dụng đất, Chủ thầu Phai ngoài Đồng Hạ là bà Đỗ Thị Thu Hiền, đã có Đơn khiếu nại về việc Chủ tịch UBND xã Quang Húc, phát hành Thông báo số 42/TB-UBND ngày 13/07/2020 về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại, nhưng không nêu rõ lý do hoặc không tuân theo các căn cứ quy định cụ thể của pháp luật;

Ngày 24/07/2020, Người sử dụng đất, Chủ thầu Phai ngoài Đồng Hạ là bà Đỗ Thị Thu Hiền, đã có Đơn khiếu nại về việc không đồng ý đối với nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND xã Quang Húc tại Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 17/07/2020 về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Thu Hiền (lần đầu);

Ngày 29/07/2020, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Tam Nông, phát hành Công văn số 05-CV/UBKTHU v/v tiếp nhận và trả lời đơn của công dân, trích một số nội dung công văn, như sau: “Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, đối chiếu với Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/07/2016 của Ban Chấp hành trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Luật Khiếu nại năm 2011; Ủy ban kiểm tra huyện ủy nhận thấy, đơn khiếu nại của Bà cũng được gửi đến UBND huyện là cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết”;

Ngày 29/07/2020, Người sử dụng đất, Chủ thầu Phai ngoài Đồng Hạ là bà Đỗ Thị Thu Hiền, đã có Đơn khiếu nại về việc Chủ tịch UBND xã Quang Húc, có hành vi cố ý cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của Người sử dụng đất, Chủ thầu Phai ngoài Đồng Hạ là bà Đỗ Thị Thu Hiền, trong thời hạn thực hiện quyền khiếu nại lần hai theo quy định của pháp luật, bằng việc phát hành Công văn số 209/UBND-ĐC ngày 23/07/2020 V/v Giải phóng mặt bằng để trả đất do hết hạn hợp đồng;

Ngày 05/08/2020, Người sử dụng đất, Chủ thầu Phai ngoài Đồng Hạ là bà Đỗ Thị Thu Hiền, đã có Đơn tố cáo về việc Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Húc, liên tiếp có các hành vi cố ý cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của Người sử dụng đất, Chủ thầu Phai ngoài Đồng Hạ là bà Đỗ Thị Thu Hiền, ngay trong thời hạn thực hiện quyền khiếu nại lần hai theo quy định của pháp luật, bằng việc tiếp tục phát hành Thông báo số 01/TB-HĐĐG ngày 24/07/2020 V/v mời tham gia đấu giá thuê đất công ích tại xã Quang Húc;

Theo đơn, tính đến ngày 10/08/2020, thì vẫn chưa có bất cứ một cơ quan, tổ chức nào của tỉnh Phú Thọ được gửi đơn hoặc nhận được đơn, chính thức thực hiện thủ tục thụ lý theo quy định của pháp luật đối với Đơn khiếu nại ngày 29/06/2020 của Người sử dụng đất, Chủ thầu Phai ngoài Đồng Hạ là bà Đỗ Thị Thu Hiền.

Chủ tịch UBND huyện Tam Nông (Phú Thọ) thông báo giải quyết vụ việc của chủ thầu Phai ngoài Đồng Hạ sau nhiều lần khiếu nại - 2

Khu vực Hồ Phai ngoài Đồng Hạ nơi bà Hiền đang nuôi cá theo hợp đồng đấu thầu với UBND xã Quang Húc

“Tóm lại, việc các cơ quan, tổ chức chức năng, chuyên môn có liên quan của tỉnh Phú Thọ, đã thực hiện việc xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân bằng phương thức phát hành các công văn chuyển đơn, xử lý đơn đối với Đơn khiếu nại ngày 29/06/2020 của Người sử dụng đất, Chủ thầu Phai ngoài Đồng Hạ là không đúng với quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại lần đầu, tại Điều 14, Điều 27 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011”, bà Hiền nêu rõ trong đơn.

Theo Thông báo số 96/TB-UBND, từ ngày ngày 26/8/2020, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông, ông Quách Hải Lý có trách nhiệm thực hiện quy trình giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Thu Hiền liên quan đến việc sử dụng đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản ở Phai ngoài Đồng Hạ theo quy định của pháp luật.

"Được biết, Hồ Đồng hạ thuộc diện tích đất nông nghiệp do UBND xã Qung Úc quản lý, được sử dụng với mục đích nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên, phải ưu tiên cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hồ gồm 2 phần, Phai ngoài hồ Đồng Hạ (thửa số 1) có diện tích 320.000m2, diện tích này, chủ thầu sử dụng đất, bà Đỗ Thị Thu Hiền đang sử dụng để chăn thả cá và thực hiện nhiệm vụ thủy lợi. Phai trong (thửa số 2) diện tích 200.000m2.

Tại khu vực này, năm 2017, chủ thầu đã khiếu kiện về việc cá nuôi bị chết hàng loạt do trại nuôi lợn của Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam xả thải gây ô nhiễm. Hiện nay, khu vực Phai trong hồ Đồng Hạ vẫn là khu vực được trại lợn DABACO xả thải. Tháng 8/2014, bà Hiền mua lại hợp đồng giao thầu Phai ngoài hồ Đồng Hạ với giá 300.000.000 đồng từ chủ cũ, trong khi múc giá nhận giao thầu của chủ cũ là 70.000.000 đồng/năm.

Sau khi mua lại hợp đồng, bà Hiền đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, con giống, khoảng 500.000.000 đồng. Mọi việc tưởng chừng như em xuôi, tháng 4/2015, UBND xã Quang Úc tổ chức đấu thầu lại. Bà Hiền bỏ thầu giá 160.000.000 đồng/năm vẫn không trúng, buộc phải mua lại hợp đồng của người trung thầu giá 240.000.000 đồng/năm (cao gấp 3 lần mức giá giao thầu cũ).

Tới tháng 5/2020, bà Hiền đã cố gắng đề hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với UBND xã Quang Úc theo hợp đồng giao thầu, mặc dù gặp nhiều khó khăn từ hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh Covid – 19. Trong khi nhiều chủ thầu khác được UBND xã Quang Úc gia hạn thời gian sử dụng đất thì bà Hiền lại không được, với lý do không có quy định về việc gia hạn, “buộc phải” đấu thầu lại.

Trước đó, theo ghi nhận, mặc dù khi còn thời gian hợp đồng nhưng UBND xã Quang Úc nhiều lần dọa thanh lý hợp đồng với lý do không chính đáng, không dựa trên sự bình đẳng của quan hệ dân sự trong hợp đồng giao thầu, có biểu hiện của việc “hành chính hóa” quan hệ dân sự. Cực chẳng đã, bà Hiền buộc phải có đơn thư khiếu nại tới cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, cấp huyện.

Nhóm PV

Tin liên quan

Tin mới nhất