Hội nghị triển khai công tác bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, chiều 9/6, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp tổ chức Hội nghị triển khai công tác bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Liên hiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và triển khai một số nhiệm vụ quan trọng.

Chủ trì Hội nghị có PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam ; TS Đoàn Thanh Nô, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp ; NSND Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp, Chủ tịch Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam ; Nhạc sĩ Nông Quốc Bình, Phó Chủ tịch Liên hiệp, Chủ tịch Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Các đồng chí dự Hội nghị đã được nghe trình bày báo cáo về việc rà soát, bổ sung Ban chấp hành Đảng ủy Liên hiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, nhân sự giới thiệu phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định 105- QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Theo đề án nhân sự Đại hội III của Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trình Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, số Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp được phê duyệt là 13 đồng chí. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại có 2 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp đã làm đơn xin rút khỏi Ban Chấp hành Đảng ủy Liên hiệp. Do đó số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần bổ sung là 2 đồng chí.

Hội nghị triển khai công tác bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 - 1

TS Đoàn Thanh Nô, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam điều hành Hội nghị.

Danh sách nhân sự giới thiệu bổ sung thuộc đối tượng: Ủy viên Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, Chủ tịch các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, gồm 2 đồng chí:

NSNA Trần Thị Thu Đông, Ủy viên Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Ủy viên Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Hội nghị đã tiến hành quy trình 5 bước, kiểm phiếu biểu quyết và giới thiệu nhân sự với 100% phiếu đồng ý. 

Công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy, NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 5/2023, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2023.

Theo đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Liên hiệp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; tăng cường phối hợp công tác với Đảng đoàn, Thường trực Đoàn chủ tịch Liên hiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng từ đầu năm 2023. Tập trung thực hiện và chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng ngay từ đầu năm 2023.

Trong tháng 5/2023, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, trọng tâm là: Xây dựng và triển khai kịp thời các văn bản theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối. Thảo luận, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2023. Công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả cụ thể trên các lĩnh vực:

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy trong các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Liên hiệp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tăng cường chỉ đạo các mặt công tác về: Tổ chức Kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; tổ chức Lễ phát động “Cuộc thi Tìm hiểu 75 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam” do Thời báo Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức; Thực hiện chương trình phối hợp với Quân chủng Hải quân, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã cử 6 đại biểu tham gia từ ngày 10 - 15/5/2023 trong tổng số 59 văn nghệ sĩ được giới thiệu với Quân chủng Hải quân trong năm nay. Đoàn công tác đi thâm nhập thực tế sáng tác về đề tài “Bộ đội cụ Hồ - Người chiến sĩ hải quân” tại quần đảo Trường Sa và Nhà dàn DK 1.

Hội nghị triển khai công tác bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 - 2

Toàn cảnh Hội nghị

Về công tác tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, triển khai thực hiện “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên” trong Đảng bộ Liên hiệp; Kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/6/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến nay; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các quy định về công tác tổ chức và cán bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã xem xét, quyết định kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đảng ủy Liên hiệp và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên; chú trọng việc nâng cao chất lượng đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư. Chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên theo quy định .

Trên tinh thần làm việc khẩn trương, cũng tại Hội nghị, đại diện Ban Chấp hành Đảng ủy, đồng chí Nông Quốc Bình, Phó Chủ tịch Liên hiệp, Chủ tịch Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam đã triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. 

Về công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo UBKT Đảng ủy Liên hiệp tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023.

Về công tác dân vận, Đảng ủy Liên hiệp chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận của Đảng; với trọng tâm là “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; tiếp tục xây dựng và thực hiện các mô hình công tác dân vận; phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023.

Tại Hội nghị, TS Đoàn Thanh Nô, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chỉ đạo lãnh đạo các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng Ủy Liên hiệp nghiêm túc rà soát hồ sơ, đảm bảo chất lượng các cuộc họp chi bộ hàng tháng đồng thời thực hiện sinh hoạt chuyên đề theo đúng yêu cầu. 

Hội nghị triển khai công tác bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 - 3

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân Bí thư Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân Bí thư Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhắc nhở các chi bộ chú ý phát triển, bồi dưỡng và giới thiệu những đảng viên trẻ, có chuyên môn. Bên cạnh đó, bí thư các cơ sở Đảng trực thuộc cần thường xuyên rà soát, lập danh sách đảng viên để giới thiệu về sinh hoạt tại nơi cư trú. Ngoài ra, các cơ sở Đảng trực thuộc cần có nội dung sinh hoạt hướng tới Lễ kỉ niệm 75 năm thành lập Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. 

Triển khai những nhiệm vụ trọng tâm

Để làm tốt công tác xây dựng Đảng trong tháng 6/2023, Đảng ủy Liên hiệp cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ:

Một là, tổ chức quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối theo kế hoạch; chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 06/2023. Tổ chức Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, ban hành các văn bản: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến nay; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các quy định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ chức và cán bộ. Theo dõi, nắm tình hình chính trị nội bộ và tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Liên hiệp.

Ba là, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy Liên hiệp.

Bốn là, tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171-QĐ/TW, ngày 27/6/2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan Hội quần chúng.

Năm là, tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáu là, tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”.

Bảy là, báo cáo kết quả công tác dân vận; công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Tám là, triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về “tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Thanh Xuân - Phạm Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất