Tổng kết 25 năm nâng cao chất lượng, tăng cường lãnh đạo, quản lý báo chí - xuất bản

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cơ quan chức năng của thành phố (Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội) và các cơ quan chủ quản báo chí - xuất bản, các cơ quan báo chí, Nhà Xuất bản Hà Nội thực hiện tổng kết và gửi báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy trước ngày 30/9/2022.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 102-KH/TU về tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 15/11/1997 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng, tăng cường sự lãnh đạo và quản lý công tác báo chí - xuất bản Hà Nội”.

Theo kế hoạch, nội dung tổng kết gồm: Đánh giá kết quả công tác phổ biến, quán triệt và ban hành các văn bản, cơ chế, chính sách, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; đánh giá nhận thức, vai trò, trách nhiệm và công tác phối hợp giữa các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí - xuất bản; cơ quan chủ quản trong việc thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, đặc biệt là trong công tác quy hoạch, xây dựng và củng cố báo chí.

Cùng với đó, khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp công tác báo chí - xuất bản của thành phố. Đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng toàn diện công tác báo chí - xuất bản của thành phố trong giai đoạn mới. Những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan báo chí - xuất bản, cơ quan chủ quản, các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí - xuất bản đối với Trung ương, thành phố về nâng cao chất lượng công tác báo chí - xuất bản. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU.

Tổng kết 25 năm nâng cao chất lượng, tăng cường lãnh đạo, quản lý báo chí - xuất bản - 1

Ảnh minh họa - Phạm Hằng

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cơ quan chức năng của thành phố (Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội) và các cơ quan chủ quản báo chí - xuất bản, các cơ quan báo chí, Nhà Xuất bản Hà Nội thực hiện tổng kết và gửi báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy trước ngày 30/9/2022.

Ban Tuyên giáo Thành ủy được giao là cơ quan Thường trực tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU xin ý kiến Ban Thường vụ, trình Thường trực Thành ủy trong tháng 12/2022.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố tổ chức kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ở một số cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, khảo sát hoàn thành trước ngày 20/10/2022.

Phạm Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất