Văn học, nghệ thuật tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái

Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội Trần Quốc Chiêm: “Văn học, nghệ thuật là một bộ phận quan trọng của văn hóa, tác động trực tiếp đến quan điểm, nhận thức, tư tưởng, tình cảm và thẩm mỹ của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đứng trước những hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nhà quản lý, giới văn học, nghệ thuật cần quan tâm đúng mức, phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ, có nhiều tác phẩm giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, truyền tải nội dung, củng cố định hướng giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức cảnh giác cách mạng”.

Mới đây, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội tổ chức tọa đàm “Văn học, nghệ thuật tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái” với sự tham gia của đông đảo hội viên các hội chuyên ngành.

Tọa đàm đã tập trung làm sáng tỏ những phương thức và hình thức chủ yếu để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực văn học nghệ thuật; những khó khăn, thách thức trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Văn học, nghệ thuật tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái - 1

Toàn cảnh tọa đàm 

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, NSND Trần Quốc Chiêm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội nhấn mạnh: Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật là một bộ phận của hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong nội bộ. Vì văn học, nghệ thuật là một bộ phận quan trọng của văn hóa, tác động trực tiếp đến quan điểm, nhận thức, tư tưởng, tình cảm và thẩm mỹ của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, văn học, nghệ thuật luôn là mục tiêu lợi dụng để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam.

Theo NSND Trần Quốc Chiêm, với chức năng, vai trò định hướng những giá trị nhân văn trong xã hội, đứng trước những hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nhà quản lý, giới văn học, nghệ thuật cần quan tâm đúng mức, phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ, có nhiều tác phẩm giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, truyền tải nội dung, củng cố định hướng giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức cảnh giác cách mạng. Văn nghệ sĩ Thủ đô phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân, ý thức về vị trí, vai trò của mình trên con đường sáng tạo; nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận diện và chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu xuyên tạc, thù địch; không mất cảnh giác để bị lừa, bị kích động, lôi kéo vào hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia thông qua văn học, nghệ thuật…

Những phương thức và hình thức chủ yếu để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái đã triển khai trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thiện (Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội) nêu rõ: Văn nghệ sĩ phải gắn bó với thực tế đời sống xã hội, nâng cao ý thức chính trị, lập trường tư tưởng phục vụ đất nước; phê phán những khuynh hướng sáng tác lệch lạc, thoát ly đời sống hiện thực; coi trọng công tác lý luận, phê bình trên nền tảng đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; tăng cường, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước…

Theo nhà viết kịch Giang Phong, văn học nghệ thuật phải lấy sự sinh động của những tác phẩm của mình để chứng minh về sự phong phú, tốt đẹp của nền hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc mà Đảng đã dẫn dắt nhân dân ta để đạt được.

“Tác phẩm văn học nghệ thuật, không phải chỉ ra những cái chưa được, mà chủ yếu xây dựng được những hình mẫu tích cực, về con người và những sự kiện, những thành quả mà Đảng và nhân dân bao cực nhọc, kiên trì, phấn đấu, vượt qua bao khó khăn để đạt được những thành quả. Phải xây dựng những hình tượng đẹp, để đè bẹp cái xấu”, nhà viết kịch Giang Phong nhấn mạnh.

Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu, văn nghệ sĩ cũng nêu những khó khăn, thách thức trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật và đề xuất những ý tưởng về phương thức mới trong công tác này, như sử dụng công nghệ thông tin, môi trường mạng; điều hành tốt hệ thống báo chí, xuất bản, công bố tác phẩm; kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc; động viên, khuyến khích, trao giải thưởng sáng tác tốt...

PV

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sự đồng điệu tâm hồn đến kì diệu trong “Tìm người” và “Kinh hãi con người”

Sự đồng điệu tâm hồn đến kì diệu trong “Tìm người” và “Kinh hãi con người”

Tôi tình cờ được đọc bài thơ Tìm người của nhà thơ Hữu Thỉnh từ khi còn là một cô sinh viên khoa văn. Tuy nhiên một sự ám ảnh đến lạ lùng cứ đeo bám lấy tôi suốt bao nhiêu năm không dứt ra được... Và một vài ngày trước, tôi vừa đọc được bài đăng Kinh hãi con người trên mạng xã hội Facebook của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Tôi chợt nghĩ nhà thơ Hữu Thỉnh và Nguyễn Quang Thiều có