Phát triển nguồn nhân lực văn hoá nghệ thuật: “Tôi luyện, trọng dụng tài năng của văn nghệ sĩ”

Phát triển nguồn nhân lực văn hoá nghệ thuật: “Tôi luyện, trọng dụng tài năng của văn nghệ sĩ”

Theo Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Vương Duy Biên: "Tài năng và năng khiếu của văn nghệ sĩ cần được phát hiện sớm, được chăm lo đào tạo, bồi dưỡng bài bản và chu đáo, rồi lại phải được bảo vệ, tôi luyện và trọng dụng thì mới phát huy được và mang lại lợi ích cùng những giá trị chân, thiện, mỹ cho xã hội. Đảng, Nhà nước, các ngành, tổ chức x

Ngọn đuốc văn hóa rực sáng trong tim người cầm bút

Ngọn đuốc văn hóa rực sáng trong tim người cầm bút

“Văn hóa nói theo nghĩa rộng thì rất rộng, nói theo nghĩa hẹp cũng vẫn rộng, đi vào đâu cũng nhìn thấy những giá trị của văn hóa, vì vậy văn hóa là thứ cần phải gìn giữ và văn nghệ sĩ phải là những tấm gương đi đầu trong công cuộc này” – Nhà thơ Ngô Đức Hành chia sẻ.

Sức sống của Hội nghị văn hóa toàn quốc trong các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh thành phố

Sức sống của Hội nghị văn hóa toàn quốc trong các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh thành phố

Đối với lĩnh vực Văn học nghệ thuật, Hội nghị Văn hóa toàn quốc (24/11/2021) là dịp cổ vũ, động viên các văn nghệ sĩ nâng cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Không khí phấn khởi sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc đã lan rộng khắp mọi miền Tổ quốc, ý kiến Kết luận chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành một

Nhận diện bước đầu về bản sắc văn hóa Hà Nội trong xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa hiện nay

Nhận diện bước đầu về bản sắc văn hóa Hà Nội trong xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa hiện nay

Trong lịch sử Việt Nam, Kinh đô Thăng Long - Hà Nội xưa, Thủ đô Hà Nội ngày nay luôn là trung tâm văn hóa - chính trị - kinh tế - xã hội bậc nhất, bởi vậy một thực tế là Hà Nội sẽ là đầu tàu, là hạt nhân trong việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong mọi thời kỳ xây dựng và phát triển.

Đưa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa thấm sâu vào toàn xã hội

Đưa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa thấm sâu vào toàn xã hội

Tiếp nối phiên thảo luận thứ nhất, chiều 29/11, Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” tiến hành phiên thảo luận thứ hai với chủ đề “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới”.

Nhìn lại chặng đường “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

Nhìn lại chặng đường “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam"

Với gần 500 tư liệu đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung, Triển lãm sách và tài liệu với chủ đề “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam" là dịp công chúng nhìn lại một cách tổng hợp về 4 hệ giá trị: Hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người, hệ giá trị quốc gia; vai trò của từng hệ giá trị và mối quan hệ chặt chẽ, gắ

Xây dựng hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam: “Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”

Xây dựng hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam: “Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”

Sáng 29/11, Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” bước vào phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề “Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.