Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên xây dựng chuẩn mực về đạo đức, cuộc sống của con người Hưng Yên trong thời kỳ hội nhập và phát triển

Năm 1997, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên được thành lập tách ra từ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Hưng đã tạo ra luồng gió mới thổi vào đời sống văn hóa văn nghệ của mảnh đất Hưng Yên giàu truyền thống văn hiến. Trải qua 26 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thăng trầm và thử thách với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên đã không ngừng phát triển toàn diện, tập hợp đông đảo đội ngũ văn nghệ sĩ dưới một mái nhà chung, cùng nhau đoàn kết, sáng tạo nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên giàu đẹp, hướng con người đến những giá trị “chân - thiện - mỹ”.

Nhà báo Chu Huy Phương, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên, cho biết: “Những năm qua, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên thường xuyên quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến văn hóa, văn nghệ. Đặc biệt là Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới” đã khẳng định “Văn học, nghệ thuật là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam…”.

Từ Nghị quyết 23-NQ/TW đã giúp cán bộ, đảng viên, nhất là văn nghệ sĩ trong tỉnh hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc “xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Từ đó, sáng tạo những tác phẩm có giá trị hướng tới một xã hội “công bằng, dân chủ, văn minh”… đồng thời định hướng cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ có sự thống nhất cao về quan điểm, lập trường chính trị, đường lối văn nghệ của Đảng, vai trò của văn hóa trong xây dựng, phát triển quê hương, đất nước; nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật làm nền tảng tư tưởng cho hoạt động sáng tác”.

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên xây dựng chuẩn mực về đạo đức, cuộc sống của con người Hưng Yên trong thời kỳ hội nhập và phát triển - 1

Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Quyết định số 23-NQTW của Bộ Chính trị

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết số 23-NQ/TW và vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ trong công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa làm nền tảng để phát triển kinh tế, xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh Hưng Yên đã chú trọng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho các hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật. Đặc biệt, tỉnh đã quan tâm đầu tư kinh phí và bố trí quỹ đất xây dựng, hoàn thành công trình trụ sở hợp khối Hội Văn học nghệ thuật với Hội Nhà báo tỉnh vào năm 2015. Trụ sở làm việc mới với cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên của Hội có môi trường làm việc, hoạt động tốt hơn, trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ của đông đảo hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh cũng được quan tâm hơn. Tỉnh thường xuyên tạo điều kiện về cơ chế để Hội Văn học nghệ thuật kiện toàn bộ máy tổ chức, hỗ trợ kinh phí để Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đa dạng hóa các hoạt động văn học nghệ thuật, phát huy có hiệu quả sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ trong công cuộc xây dựng và phát triển nền văn hóa, văn học, nghệ thuật tỉnh nhà. Hội Văn học nghệ thuật đã tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn, thông qua các hoạt động góp phần tạo môi trường thuận lợi để hội viên sáng tác, công bố tác phẩm, phát huy tốt vai trò sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh, phản ánh có hiệu quả bức tranh kinh tế - văn hóa - xã hội đang thay đổi từng ngày của quê hương Hưng Yên tươi đẹp.

Trong hoạt động thực tế sáng tác, Hội Văn học nghệ thuật thực hiện hiệu quả việc tổ chức, phối hợp tổ chức, tạo điều kiện cho hội viên tham gia các trại sáng tác, thực tế sáng tác với 85 trại sáng tác cho hàng trăm hội viên, mỗi năm cùng nhiều trại sáng tác đơn lẻ theo nhóm, theo ban chuyên môn được tổ chức nhờ công tác xã hội hóa. Từ các chuyến đi thực tế sáng tác cho văn nghệ sĩ đã tạo nguồn cảm hứng cho sự ra đời của hàng trăm truyện ngắn, truyện dài, bút ký, thơ, ảnh, tranh, các tác phẩm âm nhạc… để công bố, đăng tải trên Tạp chí Phố Hiến, các báo, tạp chí của tỉnh và của Trung ương, các tỉnh, thành trên toàn quốc. Các hoạt động thực tế sáng tác cùng các cuộc thi không chỉ góp phần thắp sáng ngọn lửa của tình yêu quê hương, đất nước, cung cấp nguồn tư liệu và hơi thở cuộc sống trong trái tim người nghệ sĩ mà thông qua đó còn phát hiện và kịp thời chắp cánh, ươm mầm cho những tài năng Văn học nghệ thuật ở khắp các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Hàng năm có hàng chục lượt hội viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh được hỗ trợ sáng tạo và công bố tác phẩm. Tổng kết qua 15 năm, đã có 162 tác phẩm văn học, 491 tác phẩm nghệ thuật được hỗ trợ sáng tạo tác phẩm. Đây luôn là nguồn động viên, khích lệ to lớn để hội viên, văn nghệ sĩ của Hội có động lực sáng tác thêm nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho nhân dân trong tỉnh.

Với kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 01 tập thể Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và 01 cá nhân đồng chí Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Thời gian tới, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên tiếp tục chung sức, đồng lòng với văn nghệ sĩ tỉnh nhà, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, văn hóa và con người Hưng Yên “phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, mang đặc trưng văn hóa châu thổ sông Hồng” mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã xác định tại Chương trình hành động số 34 -CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tiếp tục củng cố, đổi mới hoạt động, kiện toàn tổ chức; chăm lo xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ về số lượng và chất lượng, hoạt động tích cực, hiệu quả; có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo thế hệ cán bộ trẻ để tránh hiện tượng hẫng hụt về đội ngũ; thực hiện chính sách đầu tư, tôn vinh các tài năng văn học, nghệ thuật, phấn đấu có nhiều danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân.

Đội ngũ văn nghệ sĩ bám sát cuộc sống, bám sát thực tiễn đổi mới của quê hương Hưng Yên, quán triệt sâu sắc tinh thần Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp hài hòa tinh thần nghệ sĩ - chiến sĩ, ý thức cống hiến; thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, tiến bộ, phản ánh chân thực, sinh động, sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội.

Phát huy nguồn năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ, phấn đấu có nhiều tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có giá trị về nghệ thuật, tính tư tưởng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng, xã hội; tạo nên những giá trị tinh thần, hướng tới chân, thiện, mỹ, góp phần thực hiện có hiệu quả việc xây dựng những chuẩn mực về đạo đức, cuộc sống của con người Hưng Yên trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Bùi Thanh Bình

Tin liên quan

Tin mới nhất

Họa tiết da báo đã trở lại!

Họa tiết da báo đã trở lại!

Một khía cạnh khác của thời trang Y2K đã quay trở lại với thời kỳ phục hưng họa tiết da báo và lần này, nó được người nổi tiếng yêu thích.