Sắp phát sóng phim tài liệu về Đề cương về văn hóa Việt Nam

Phim tài liệu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” dự kiến phát sóng vào 20h30 ngày 27/2 trên VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam), các Đài Truyền hình Trung ương và địa phương cũng phát sóng bộ phim trong dịp kỷ niệm này.

Nhân kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh giao Hãng phim tài liệu và khoa học trung ương thực hiện bộ phim tài liệu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”. Bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn Nguyễn Quý Mạnh Minh.

Sắp phát sóng phim tài liệu về Đề cương về văn hóa Việt Nam - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm đồng bào dân tộc thiểu số, hình ảnh sẽ xuất hiện trong phim. (Nguồn ảnh: Báo Văn hoá)

Bộ phim “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” gồm 4 phần. Phần 1 khẳng định những giá trị của bản Đề cương trong thời gian 80 năm qua, khẳng định tầm nhìn xa trông rộng của Đảng ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đây là văn kiện có giá trị lịch sử vô cùng to lớn và sâu sắc của Đảng, được coi là Tuyên ngôn của Đảng về một nền văn hóa dân tộc, khoa học, đại chúng.

Phần 2 đề cập nội dung Đề cương về văn hóa Việt Nam và các Nghị quyết của Đảng 80 năm qua về phát triển văn hóa; nêu cao truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; khẳng định sự kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn; khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn các bậc tiền nhân, danh nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Phần 3 là nội dung Đề cương và đường lối văn hóa của Đảng. Một nền văn học nghệ thuật mới hình thành trong khói lửa của 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tạo nên nhiều tác phẩm giá trị. Việc vận dụng, tiếp thu và bổ sung, hoàn thiện những quan điểm, chủ trương của Đảng về văn hóa trong Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 được thể hiện trong các văn kiện của Đảng qua các thời kỳ; những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đạt được dưới ánh sáng của Đảng.

Phần 4 có nội dung quyết tâm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về văn hóa, Kết luận số 76-KL/TW ngày 4.6. 2020 của Bộ Chính trị, Kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về văn hóa.

Sắp phát sóng phim tài liệu về Đề cương về văn hóa Việt Nam - 2

Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương tổ chức vào tháng 2/1943. 

Với nội dung tư liệu, hình ảnh, phỏng vấn… phong phú, bộ phim “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” thể hiện dòng chảy xuyên suốt của sự phát triển văn hóa, quan điểm và tư tưởng định hướng của Đảng về văn hóa nhằm khẳng định sứ mệnh của văn hóa là “soi đường cho quốc dân đi”.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương tổ chức vào tháng 2/1943, Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo đã được thông qua. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, tạo nền tảng cho sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa mới.

Sau 80 năm, những tư tưởng của Đề cương văn hóa vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

Nguyễn Hoàng Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đố vui IQ tiếng Việt cho bé: Ghép các tiếng để tạo thành từ có nghĩa

Đố vui IQ tiếng Việt cho bé: Ghép các tiếng để tạo thành từ có nghĩa

Trong chương trình học tiếng Việt, trẻ sẽ được học kiến thức về từ đơn và từ ghép. Bài đố vui dưới đây là thử thách dành cho bé để kiểm tra kiến thức về từ ghép mà trẻ đã được học ở trường. Hãy dùng sự nhạy bén và cẩn trọng của mình để ghép các tiếng lại với nhau, và tạo thành từ có nghĩa đúng bé nhé!

Đấu giá tranh họa sĩ Đặng Xuân Hòa tại Bonham, Hongkong

Đấu giá tranh họa sĩ Đặng Xuân Hòa tại Bonham, Hongkong

Đặng Xuân Hòa bắt đầu hoạt động nghệ thuật trưởng thành từ những năm 1980 và sang thập niên 1990 đã dần khẳng định được vị thế của mình trong giới hội họa Việt Nam. Nhóm họa sĩ trẻ lên như diều gặp gió lúc bấy giờ gồm Đặng Xuân Hòa, Hồng Việt Dũng, Hà Trí Hiếu, Trần Lương, Phạm Quang Vinh…, nhà thơ Dương Tường đặt tên “The gang of live” cho nhóm gặp thiên thời. Đặng Xuân