Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra từ 25/1 - 2/2/2021 tại Hà Nội

26-12-2020 10:35

Theo dõi trên

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Hà Nội. Quyết định vừa được đưa ra tại hội nghị Trung ương 14, khóa XII, từ 14/12 đến ngày 18/12.

Hội nghị Trung ương 14 diễn ra từ ngày 14/12 đến ngày 18/12 vừa qua đã tập trung thảo luận, góp ý cụ thể và thống nhất rất cao với các nội dung mà Bộ Chính trị đề nghị tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh lần cuối các dự thảo và hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị Trung ương 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định triệu tập Đị hội XIII từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra từ 25/1 - 2/2/2021 tại Hà Nội - 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Theo dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội lần này sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011-2020); 35 năm Đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, thành lập nước.

Đại hội XIII cũng đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng nêu chủ đề là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Theo Thời Đại
Nguồn thoidai.com.vn
Bạn đang đọc bài viết "Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra từ 25/1 - 2/2/2021 tại Hà Nội" tại chuyên mục Tin Tức. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline 024 66 839 235 hoặc gửi về địa chỉ email toasoan.vhnt@gmail.com.  
Xem bình luận
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin