80 bức ảnh quý kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Sáng 27/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Nhằm tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, giá trị thực tiễn to lớn của Đề cương về văn hóa Việt Nam, đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam. 

Tham dự lễ khai mạc triển lãm có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng… cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

80 bức ảnh quý kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - 1

Đại biểu tham dự triển lãm. Ảnh: Phạm Hằng

Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo năm 1943 là một sự kiện chính trị quan trọng, tạo nền tảng cho sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa mới. Sau 80 năm, những tư tưởng của Đề cương về văn hóa vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

80 bức ảnh quý kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - 2

Cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Phạm Hằng 

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam là một trong những hoạt động rất ý nghĩa nhằm kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam.

80 bức ảnh quý kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - 3

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Phạm Hằng 

Triển lãm giới thiệu 80 bức ảnh quý, được bố cục thành 2 phần. Phần thứ nhất là các bức ảnh tư liệu, hầu hết là ảnh đen trắng được chụp và lưu trữ từ năm 1945 đến nay, trong đó phải kể đến bản chụp toàn văn Đề cương về văn hóa Việt Nam in trên tạp chí Tiên phong số 1 (ra tháng 11/1945), ảnh về Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và văn nghệ sĩ.

80 bức ảnh quý kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - 4

80 bức ảnh quý kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - 5

Phần thứ hai là ảnh về những thành tựu trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hoá Việt Nam và một số hoạt động văn hóa nghệ thuật nổi bật những năm gần đây.

80 bức ảnh quý kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - 6

“80 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm tuy chưa thể phản ánh được một cách đầy đủ tất cả các hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với việc phát triển văn hóa nhưng cũng đã cho thấy từ khi bản Đề cương về văn hóa ra đời đến nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề phát triển văn hóa. Với sự quan tâm đó và những định hướng, chỉ đạo đúng đắn trong đường lối phát triển văn hóa của Đảng, văn hóa Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, phát triển đất nước hiện nay”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết.

80 bức ảnh quý kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bảo tàng Lịch sử Việt Nam năm 1959

Thông qua triển lãm ảnh cũng như các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đặc biệt là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước thấm nhuần ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 trong thời gian 80 năm qua.

80 bức ảnh quý kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam - 8

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đại biểu quốc tế và nghệ sĩ tại Đại hội Đảng lần thứ 3, năm 1960

Qua đó cũng khẳng định tầm nhìn xa, trông rộng của Đảng ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đây là văn kiện có giá trị lịch sử vô cùng to lớn và sâu sắc của Đảng, được coi là Tuyên ngôn của Đảng về một nền văn hóa dân tộc, khoa học, đại chúng.

Triển lãm cũng được trưng bày tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 28/2, bên lề lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Phạm Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ông Zelensky cảnh báo người dân Ukraine

Ông Zelensky cảnh báo người dân Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hối thúc người dân Ukraine tích cực hỗ trợ quân đội, đóng góp vào các chiến dịch gây quỹ và cần nâng cao nhận thức chung trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu kết thúc.

Tình bạn từ hai đầu chiến tuyến

Tình bạn từ hai đầu chiến tuyến

Hơn một năm nay tôi tham gia viết bài khá đều đặn cho một chuyên mục của Thời báo Văn học nghệ thuật. Ở tòa soạn báo tại phố Hào Nam tôi thường gặp gỡ và quen biết không ít các nhà văn, nhà báo, trong số đó có nhà báo Đỗ Quảng, mà ở tòa soạn nhiều người quen gọi là ông Cố vấn. Mỗi lần gặp tôi ông Cố vấn thường bảo, bài nào anh viết tôi cũng đọc! Tôi coi đây là một lời khe