Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư tưởng trong thời kỳ mới (Bài 2)

Tại Đại hội XIII đã thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư tưởng trong thời kỳ mới (Bài 1)

Về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng về tư tưởng, báo cáo tổng kết xác định: Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng:

- Công tác tư tưởng phải kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, làm cho tư tưởng tiến bộ, tích cực thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, có tác dụng uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cải tạo những tư tưởng lạc hậu; đẩy lùi những sai trái. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời, hiệu quả; nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng; tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong Đảng và nhân dân; không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, Đảng viên. Đổi mới và triển khai đồng bộ việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí, lối sống cơ hội, thực dụng bè phái, nói không đi đôi với làm trong cán bộ Đảng viên.

- Dự báo sát, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội bảo đảm sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng chống “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội.

Tăng cường quản lý và định hướng hoạt động của các cơ quan báo chí; tập trung đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng và tinh thông nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các cơ quan báo chí, phóng viên đăng tải thông tin chưa được xác minh, kiểm chứng, không có cơ sở, căn cứ, gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội, phát huy hơn nữa vai trò của văn học, nghệ thuật trên mặt trận tư tưởng; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ phục vụ công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh tư tưởng trên môi trường không gian mạng.

- Nâng tầm tư duy lý luận của Đảng, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận, cung cấp kịp thời cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổng kết thực tiễn 40 năm đổi mới để bổ sung phát triển lý luận của Đảng. Tiếp tục bổ sung phát triển hệ thống các quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Củng cố các cơ quan nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng và Nhà nước.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu các vấn đề lý luận khó, phức tạp phát sinh từ thực tiễn hoặc tồn tại trong thời gian dài; những vấn đề chưa rõ về cơ sở lý luận còn có nhiều ý kiến khác nhau, mạnh dạn cho thí điểm, tổng kết kịp thời để có kết luận nhằm thống nhất về mặt nhận thức, tạo cơ chế, môi trường thuận lợi và bố trí nguồn lực cần thiết cho nghiên cứu lý luận. Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan nghiên cứu lý luận, đầu tư xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ lý luận, có cơ chế chính sách thu hút, sử dụng đãi ngộ các chuyên gia đầu ngành.

Đổi mới căn bản nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn, đưa việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt các cấp đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng. Kết hợp chặt chẽ hiệu quả giữa học tập lý luận với rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính trị; khắc phục tình trạng ngại học, lười học tập lý luận chính trị trong cán bộ Đảng viên. Tập trung xây dựng củng cố thường xuyên bồi dưỡng nâng cao phẩm chất năng lực của đội ngũ giảng viên chính trị, báo cáo viên; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các trường chính trị.

Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư tưởng trong thời kỳ mới (Bài 2) - 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm lần thứ 35 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3/2/1965. (Ảnh tư liệu)

Xác định hệ thống các nhiệm vụ giải pháp xây dựng Đảng về tư tưởng trên đây là đúng đắn, đáp ứng được mục tiêu yêu cầu xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy còn một số hạn chế trong phương hướng và trong hệ thống 4 nhiệm vụ giải pháp xây dựng Đảng về tư tưởng là chưa xác định rõ mục tiêu, nội dung xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng. Theo chúng tôi cần xác định rõ nội hàm xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng là:

- Theo Hồ Chí Minh, Đảng vững mạnh về tư tưởng chính trị thì Đảng phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đại hội VII của Đảng đã xác định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho cách mạng do đó nội hàm xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng trong thời kỳ mới là: Làm cho chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thế giới quan, phương pháp luận Mác - Lênin, Hồ Chí Minh thấm nhuần trong toàn Đảng và giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội. Toàn Đảng cũng như mọi cán bộ Đảng viên không những thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn biết vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xác định đường lối chủ trương, chính sách.

- Xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng là làm cho toàn Đảng là một ý chí, đoàn kết thống nhất cùng toàn dân đồng lòng thực hiện thắng lợi cương lĩnh, đường lối của Đảng.

- Xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng là giáo dục hướng dẫn mọi Đảng viên của Đảng phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, trau dồi tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho bản thân, nghiêm túc, tự giác thực hiện tự phê bình và phê bình và tự mình nêu gương trước quần chúng.

Trong hệ thống 4 nhiệm vụ giải pháp xây dựng Đảng về tư tưởng phần giải pháp còn quá định tính, cần định lượng từng biện pháp, xác định rõ tổ chức, cơ quan nào phải thực hiện, thời hạn hoàn thành. Xây dựng Đảng mạnh về tư tưởng thì phải có giải pháp đột phá củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan tham mưu công tác tư tưởng của các cấp từ Trung ương đến cơ sở và nhất là có giải pháp khả thi để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham mưu cho công tác tư tưởng; và một giải pháp tổng thể quy hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ tư tưởng trên các lĩnh vực của công tác tư tưởng như cán bộ lý luận, giảng viên lý luận, báo cáo viên, phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ.

Xin đề nghị Ban Bí thư ra quyết định các cấp ủy thực hiện giao ban tư tưởng định kỳ và đột xuất để nắm tư tưởng, phối hợp chỉ đạo các binh chủng tư tưởng tiến hành các hoạt động tư tưởng phục vụ các nhiệm vụ chính trị và nhất là chỉ đạo xử lý các tình huống tư tưởng, các điểm nóng tư tưởng… Ban Bí thư cần ra quy định định kỳ các đồng chí thường trực cấp ủy các cấp xuống cơ sở nắm tư tưởng đối thoại với nhân dân.

Trong phương thức đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng công tác tư tưởng cần bổ sung một nguyên tắc: Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, trước hết là Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan đơn vị.

Đào Duy Quát

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Hoạ vào thinh không” cùng những trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan

“Hoạ vào thinh không” cùng những trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan

Triển lãm trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan "Paint the air" (Hoạ vào thinh không) được thực hiện bởi nhóm nghệ sĩ trẻ đã mang hơi thở thiên nhiên hòa cùng với cuộc sống thông qua những hình thái nghệ thuật khác biệt. Đồng thời cho thấy những nỗ lực không ngừng trong việc biến những ý tưởng trừu tượng thành hiện thực đẹp đẽ.

Khi “Tiếng lòng” chạm sóng văn chương

Khi “Tiếng lòng” chạm sóng văn chương

Việt Nam đất nước yêu quý của chúng ta có bờ biển hơn ba ngàn cây số. Để gìn giữ chủ quyền đất nước và lãnh hải, biết bao thế hệ người Việt đã không tiếc mồ hôi, xương máu và cả tính mạng của mình. Xưa nay, thơ viết về biển đảo quê hương không phải hiếm bởi trước sóng nước mênh mông, thi nhân tìm cho mình những rung động chân thực nhất để có được áng thơ giàu cảm xúc