Đơn giản thủ tục thẩm định, cấp phép xây dựng từ năm 2021

Theo ý kiến của cử tri tỉnh Tây Ninh, căn cứ phân cấp thì các công trình cấp I do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định theo quy định. Tuy nhiên, việc cấp phép xây dựng công trình này do địa phương cấp thì không thuận tiện cho chủ đầu tư phải đi lại hai nơi.

Do đó, để thuận tiện cho chủ đầu tư của các dự án này, cử tri đề nghị Bộ Xây dựng xem xét phân cấp về thẩm quyền thẩm định các dự án cấp I cho địa phương.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời cử tri tỉnh Tây Ninh như sau:

Theo quy định tại Luật Xây dựng 2014, các công trình xây dựng cấp I thuộc đối tượng phải thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, đồng thời phải thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng tại địa phương nơi xây dựng công trình.

Để cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Luật số 62/2020/QH14) có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021 đã sửa đổi nội dung này như sau:

(i) Các công trình đã thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14;

(ii) Đối với các công trình phải thực hiện cấp phép xây dựng công trình thì không phải thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế triển khai sau cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng (phân cấp việc thẩm định cho chủ đầu tư, một số nội dung quản lý Nhà nước về xây dựng trong giai đoạn thẩm định thiết kế được xem xét tại bước cấp phép xây dựng);

(iii) Toàn bộ thẩm quyền cấp phép xây dựng công trình đã được phân cấp cho địa phương theo quy định tại Khoản 37 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Theo Báo điện tử Chính phủ

None

Tin liên quan

Tin mới nhất