Ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 131/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, trong đó quy định khung giờ chiếu phim Việt Nam, phim cho trẻ em, các trường hợp miễn, giảm giá vé xem phim tại rạp...

Đồng thời với Luật Điện ảnh năm 2022, Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2023.

Ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh - 1

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, gồm các nội dung sau: Nhận chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kịch bản phim, phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao để tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, lưu trữ và phục vụ nhiệm vụ chính trị; biên tập, dịch, làm phụ đề phim để phục vụ hoạt động giới thiệu đất nước, con người Việt Nam. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trong hoạt động điện ảnh. Sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước để phục vụ nhiệm vụ chính trị được thực hiện bằng phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng hoặc đấu thầu; quy trình thực hiện lựa chọn dự án sản xuất phim.

Quy định tỉ lệ suất chiếu phim Việt Nam, khung giờ chiếu phim Việt Nam, thời lượng và khung giờ chiếu phim cho trẻ em phổ biến trong rạp chiếu phim. Miễn, giảm giá vé cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Quy định tỉ lệ thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với phim nước ngoài, khung giờ phát sóng phim Việt Nam, thời lượng và khung giờ phát sóng phim cho trẻ em trên các kênh truyền hình trong nước. Điều kiện thực hiện phân loại phim để phổ biến trên không gian mạng. Thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim cho Bộ VHTTDL trước khi thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng.

Quy định thực hiện biện pháp kỹ thuật cần thiết và hướng dẫn để cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em tự kiểm soát, quản lý, bảo đảm trẻ em xem phim phổ biến trên không gian mạng phù hợp với độ tuổi xem phim; để người sử dụng dịch vụ báo cáo về phim vi phạm quy định của Luật Điện ảnh.

Cung cấp đầu mối, thông tin liên hệ để tiếp nhận, xử lý yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người sử dụng dịch vụ. Triển khai các giải pháp kỹ thuật, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gỡ bỏ, ngăn chặn phim vi phạm. Trách nhiệm ngăn chặn truy cập phim vi phạm theo yêu cầu của cơ nhà nước có thẩm quyền của tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông.

Nghị định quy định về cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông báo về việc chiếu phim công cộng. Điều kiện cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức LHP, LHP chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim và tuần phim tại Việt Nam. Quy định về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh.

Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam tham gia hoạt động điện ảnh tại Việt Nam và ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động điện ảnh tại Việt Nam và cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động điện ảnh.

Quy định về sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước

Nghị định quy định chi tiết về sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước; quy trình lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước.

Phim sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước là sản phẩm văn hóa đặc thù, gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến khi hoàn thành. Đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình theo kế hoạch phục vụ nhiệm vụ chính trị về đề tài lịch sử, cách mạng, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc, trẻ em, vùng cao, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam thực hiện phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng.

Ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh - 2

Phim điện ảnh "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", Đạo diễn Victor Vũ 

Đối với phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình: Thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng đối với các dự án sản xuất phim theo kế hoạch phục vụ nhiệm vụ chính trị về đề tài lịch sử, cách mạng, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc, trẻ em, vùng cao, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện phương thức đấu thầu đối với các dự án sản xuất phim theo kế hoạch phục vụ nhiệm vụ chính trị về đề tài bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.

Về quy trình lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, Nghị định nêu rõ, đối với phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, cơ sở điện ảnh sản xuất phim có kịch bản được tuyển chọn lập Hồ sơ dự án sản xuất phim gửi cơ quan quản lý dự án trình Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước. Hội đồng do chủ đầu tư thành lập, tiếp nhận Hồ sơ và thực hiện thẩm định theo quy định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL. Kết quả thẩm định của Hội đồng để tư vấn cho chủ đầu tư xem xét, quyết định lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, quyết định lựa chọn phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng; trong trường hợp lựa chọn phương thức đặt hàng, việc quyết định giá tối đa, giá cụ thể theo quy định của pháp luật về giá. Cơ quan quản lý dự án ký hợp đồng đặt hàng sản xuất phim với cơ sở điện ảnh hoặc trình chủ đầu tư quyết định giao nhiệm vụ cho cơ sở điện ảnh có dự án sản xuất phim được lựa chọn.

Đối với phương thức đấu thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Tăng thời lượng phát sóng phim Việt, ưu tiên chiếu khung giờ vàng

Về tỉ lệ suất chiếu phim Việt Nam, khung giờ chiếu phim Việt Nam, thời lượng và khung giờ chiếu phim cho trẻ em trong hệ thống rạp chiếu phim, tại Nghị định đã có những quy định chi tiết.

Nghị định quy định phim Việt Nam phải được chiếu trong hệ thống rạp chiếu phim, đặc biệt vào các đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phim Việt Nam được ưu tiên chiếu vào khung thời gian từ 18-22h. Tỉ lệ suất chiếu phim Việt Nam trong hệ thống rạp chiếu phim được thực hiện theo lộ trình: Giai đoạn 1, từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2025, bảo đảm đạt ít nhất 15% tổng số suất chiếu trong năm. Giai đoạn 2, từ ngày 1/1/2026, bảo đảm đạt ít nhất 20% tổng số suất chiếu trong năm.

Giờ chiếu phim cho trẻ em dưới 13 tuổi tại rạp kết thúc trước 22h, cho trẻ em dưới 16 tuổi kết thúc trước 23h.

Ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh - 3

Phim Mắt biếc, Bông Sen Vàng LHP Việt Nam lần thứ XXII

Tại điều 10, Nghị định quy định về miễn, giảm giá vé cho người cao tuổi, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật, tỉ lệ giảm ít nhất 20% giá vé khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp. Người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé; người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 50% giá vé xem phim.

Về tỉ lệ thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với phim nước ngoài, khung giờ phát sóng phim Việt Nam, thời lượng và khung giờ phát sóng phim cho trẻ em trên các kênh có phát phim trên kênh truyền hình trong nước, điều 11 Nghị định nêu rõ: Phim Việt Nam được phát sóng trên các kênh truyền hình trong nước phải được tăng thời lượng chiếu vào các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại; chiếu theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại.

Phim Việt Nam được ưu tiên phát sóng vào khung thời gian từ 18-22h. Thời lượng phát sóng phim Việt Nam trên các kênh truyền hình được thực hiện theo lộ trình:  Giai đoạn 1, từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2025, bảo đảm đạt ít nhất 15% thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với tổng thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước, loại trừ dịch vụ truyền hình theo yêu cầu trên không gian mạng của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình.

Giai đoạn 2, từ ngày 1/1/2026, bảo đảm đạt ít nhất 20% thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với tổng thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước, loại trừ dịch vụ truyền hình theo yêu cầu trên không gian mạng của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình.

Phim cho trẻ em được ưu tiên phát sóng vào khung thời gian từ 18-22h. Thời lượng phát sóng phim cho trẻ em dưới 16 tuổi đạt ít nhất 5% so với tổng thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước.

Điều kiện thực hiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng

Nghị định quy định điều kiện thực hiện phân loại phim để phổ biến trên không gian mạng gồm: Có hội đồng phân loại phim, hoặc có phần mềm kỹ thuật hoặc cơ chế để thực hiện việc phân loại phim theo quy định, chịu trách nhiệm về kết quả phân loại phim; có phương án sửa đổi, cập nhật kết quả phân loại phim khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh của Bộ VHTTDL. Công cụ quản trị phải hỗ trợ việc phân loại phim theo từng tiêu chí và hiển thị linh hoạt ngay sau khi phim được cập nhật thay đổi về phân loại.

Có phương án kỹ thuật và quy trình thực hiện tạm dừng phổ biến, gỡ bỏ phim theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh của Bộ VHTTDL. Sau khi có yêu cầu gỡ bỏ phim, bộ phận vận hành phải thực hiện quy trình để triển khai thao tác gỡ bỏ phim trên công cụ quản trị.

Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim thông qua hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh của Bộ VHTTDL trước khi phổ biến phim trên không gian mạng.

Ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh - 4

Ảnh minh họa 

Nghị định quy định, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng phải thiết lập các biện pháp kỹ thuật cần thiết để cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em có khả năng dùng các biện pháp kỹ thuật đó để kiểm soát, quản lý, bảo đảm trẻ em xem phim phù hợp với độ tuổi.

Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng phải thiết lập các biện pháp kỹ thuật cần thiết, hiển thị phần báo cáo nội dung không phù hợp trong màn hình trình chiếu nội dung hoặc nội dung không phù hợp với phân loại độ tuổi người dùng được dán nhãn để người sử dụng dịch vụ khiếu nại, phản ánh, báo cáo phim vi phạm.

Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng khi thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần công khai hướng dẫn cách sử dụng các biện pháp kỹ thuật trên các ứng dụng hoặc trang thông tin điện tử phổ biến phim trên không gian mạng của mình; bảo đảm các biện pháp kỹ thuật phải rõ ràng, minh bạch, dễ sử dụng; xử lý phản ánh, khiếu nại, báo cáo của người sử dụng dịch vụ chậm nhất trong 48 giờ kể từ khi nhận được phản ánh, khiếu nại, báo cáo.

Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng sau khi tiếp nhận yêu cầu phải thực hiện dừng, gỡ bỏ phim vi phạm chậm nhất trong 24 giờ đối với các phim có nội dung bị nghiêm cấm theo tại Điều 9 Luật Điện ảnh và các quy định khác của pháp luật có liên quan, trong vòng 3-5 ngày đối với các nội dung vi phạm khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh của Bộ VHTTDL.

Quy định về gỡ bỏ, ngăn chặn phim vi phạm

Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp có nền tảng truyền thông số trong việc gỡ bỏ, ngăn chặn phim vi phạm được quy định: triển khai các giải pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn, gỡ bỏ phim vi phạm quy định tại Điều 9 của Luật Điện ảnh và quy định khác của pháp luật có liên quan. Ngăn chặn, gỡ bỏ phim vi phạm chậm nhất trong 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh của Bộ VHTTDL. Chịu trách nhiệm về các nội dung của phim vi phạm liên quan đến xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông, trường hợp phát hiện phim phổ biến trên không gian mạng có nội dung vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Việt Nam, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh của Bộ VHTTDL có quyền yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn truy cập phim vi phạm pháp luật. Biện pháp ngăn chặn chỉ được gỡ bỏ sau khi các vi phạm đã được xử lý theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Triển khai các biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn việc truy cập phim vi phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh của Bộ VHTTDL. Thời gian hoàn thành chậm nhất không quá 03 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu.

Quy định về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh

Nghị định nêu rõ, Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Bộ VHTTDL là đại diện chủ sở hữu.

Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh được hình thành từ các nguồn sau:  Vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh do ngân sách nhà nước cấp. Việc cấp vốn thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ; Huy động đóng góp tự nguyện, tài trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và các nguồn thu nhập hợp pháp khác; Tiền lãi từ tiền gửi của Quỹ tại ngân hàng; Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023. Phim đã được phổ biến trên không gian mạng trước ngày 31/12/2023 thì đến ngày 1/1/2024 phải hoàn thành bổ sung cảnh báo và hiển thị mức phân loại phim đến người xem trong trường hợp tiếp tục phổ biến.

Minh Tâm

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ông Zelensky cảnh báo người dân Ukraine

Ông Zelensky cảnh báo người dân Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hối thúc người dân Ukraine tích cực hỗ trợ quân đội, đóng góp vào các chiến dịch gây quỹ và cần nâng cao nhận thức chung trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu kết thúc.

Tình bạn từ hai đầu chiến tuyến

Tình bạn từ hai đầu chiến tuyến

Hơn một năm nay tôi tham gia viết bài khá đều đặn cho một chuyên mục của Thời báo Văn học nghệ thuật. Ở tòa soạn báo tại phố Hào Nam tôi thường gặp gỡ và quen biết không ít các nhà văn, nhà báo, trong số đó có nhà báo Đỗ Quảng, mà ở tòa soạn nhiều người quen gọi là ông Cố vấn. Mỗi lần gặp tôi ông Cố vấn thường bảo, bài nào anh viết tôi cũng đọc! Tôi coi đây là một lời khe

Sinh nhật 80 năm Hoàng tử bé và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam

Sinh nhật 80 năm Hoàng tử bé và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam

Các bạn hẳn đều biết, nhân vật Hoàng tử bé của nhà văn – phi công người Pháp Antoine de Saint-Exupéry đã đến với hành tinh Trái đất của chúng ta từ tận năm 1943. Khi ấy, vào thời điểm phát hành Hoàng tử bé, một bản giới thiệu khéo léo của Mỹ cho biết: "50% độc giả nghĩ rằng đây không phải là một cuốn sách dành cho trẻ em, 50% nghĩ rằng đây không phải là một cuốn sách dành cho ngư